Op vraag van de Staatssecretaris voor Armoedebestrijding stelt dit rapport de resultaten voor van twee impactstudies, nl. een verhoging (tot het niveau van de armoederisicodrempel) van de inkomensvervangende tegemoetkoming voor personen met een handicap en van de inkomensgarantie voor ouderen.

    De studie bestrijkt twee domeinen:

    • de macro‐economische en budgettaire effecten met eventuele terugverdieneffecten
    • de gevolgen op het armoederisico.