Over POD Maatschappelijke Integratie

De programmatorische federale overheidsdienst[1] Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding, Sociale Economie en Grootstedenbeleid (POD MI) is een federale overheidsdienst opgericht in 2003, die een menswaardig bestaan wil waarborgen aan iedereen die in armoede leeft. Sinds meer dan 15 jaar verdedigt de POD MI het recht op maatschappelijke integratie, door een menswaardig leven trachten te waarborgen aan personen die tussen de mazen van het sociale zekerheidsnet vallen en die in armoede leven.

“De POD MI bereidt een inclusief federaal beleid voor maatschappelijke integratie voor, voert het uit, evalueert het en volgt het op, zodat de sociale grondrechten aan iedereen op duurzame wijze gegarandeerd worden.”

De OCMW’s zijn één van de belangrijkste partners van de POD MI. Zij werken op het terrein om ervoor te zorgen dat de socio-economisch zwakste personen kunnen deelnemen aan het sociale leven, via het leefloon, tewerkstellingsmaatregelen, dringende medische hulp, de installatiepremie voor daklozen, de huurwaarborg, de verwarmingstoelage, …

Het werk van de POD MI maakt echter deel uit van een breder kader van armoedepreventie en -bestrijding.  Zo heeft de POD MI een nieuw beroep gecreëerd: de ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting, om de ontbrekende schakel te vormen tussen mensen die in armoede en sociale uitsluiting leven en de federale overheidsdiensten. De POD MI werkt eveneens rond het project Housing First (dat de sociale inschakeling tot doel heeft van daklozen via huisvesting), het project MIRIAM (voor alleenstaande moeders die een beroep doen op het OCMW), het federaal plan armoedebestrijding, … 

“Beter samen leven is niet enkel een slogan, het is ook een dagelijkse motivatiebron.”

De POD MI is ook actief in de sector van de voedselhulp. Dankzij het Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen (FEAD) ontvangt België middelen van de Europese Unie om voedselhulp en/of materiële bijstand te bieden aan deze personen. Met de steun van dit Fonds bevoorraadt de POD Maatschappelijke Integratie jaarlijks OCMW's en verenigingen - in samenwerking met de voedselbanken van het land - met producten die gratis verdeeld worden aan de meest behoeftigen in gans België.

Tot slot werkt de POD MI mee aan het beleid rond stedelijke samenhang van de grote steden, meer bepaald via bemiddeling en gemeentelijke administratieve sancties.

De POD MI in het kort

Doelstellingen van de POD MI

  • Het recht op maatschappelijke integratie verdedigen;
  • Armoede en sociale uitsluiting bestrijden in al hun dimensies;
  • Zich inzetten voor sociale cohesie en duurzame ontwikkeling van de grote steden;
  • De integratie waarborgen door voorrang te geven aan de maatschappelijke hulp;
  • Het leefloon en de maatschappelijke hulp terugbetalen aan de OCMW’s.

Waarden

  • Respect;
  • Kwaliteit en klantgerichtheid;
  • Openstaan voor verandering;
  • Gelijke kansen en diversiteit.
 

[1] Naast de federale overheidsdiensten werden verschillende programmatorische overheidsdiensten (POD) opgericht. Zij houden zich bezig met specifieke, gerichte dossiers in verband met uitdagingen van de maatschappij die een coördinatie vereisen tussen verschillende FOD, zoals gelijkekansenbeleid of duurzame ontwikkeling. 

Werken bij de POD MI

Geschat aantal medewerkers: 185

De POD Maatschappelijke Integratie is een jonge organisatie waar iedereen zijn plaats kan vinden, in een dynamische en tweetalige omgeving. Wanneer je bij de POD MI werkt, werk je op het Belgisch federaal niveau. De kantoren van de POD MI zijn gevestigd in Brussel, maar de meeste functies maken het mogelijk om thuis te werken.

Raadpleeg onze rubriek "Werken bij de POD MI" om de openstaande functies te ontdekken.
Raadpleeg eveneens de website werkenvoor.be voor andere functie bij de federale overheid.

Onze ministers

Mevrouw Karine Lalieux 

Minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie, belast met Personen met een beperking en Armoedebestrijding 

Mevrouw Caroline Gennez

Minister van Ontwikkelingssamenwerking en Grootstedenbeleid

md xs sm lg