Laatste nieuws

 1. Welke onlinehulprealisaties en -plannen hebben OCMW's?

  Op 15 december 2016 organiseerde de POD Maatschappelijke Integratie het evenement ’40 jaar OCMW’s’. In het kader van dit evenement schreef Philippe Bocklandt, docent aan de Arteveldehogeschool in Gent, een rapport. Dat bevat de verwerking...
 2. Provinciale ontmoetingsdagen - voorjaar 2017

  Zoals elk semester peilt de POD Maatschappelijke Integratie tijdens de provinciale ontmoetingsdagen naar wat er leeft bij de OCMW’s. Naast de presentatie van zorgvuldig uitgekozen thema’s, willen we tijdens deze ontmoetingen vooral peilen...
 3. Hoe evolueert ons stedelijk armoedebeleid?

  In opdracht van de POD Maatschappelijke Integratie gingen onderzoekers van de universiteiten van Gent en Bergen de evoluties na in het armoedebeleid van de Belgische steden met meer dan 60.000 inwoners in de periode 2005 – 2015. Daarnaast...

Laatste toevoegingen aan FAQ's

 1. Kunnen de vergoedingen die door de stagiair worden ontvangen in het kader van het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 29 september 2016 betreffende de stage eerste werkervaring, vrijgesteld worden bij de berekening van het leefloon?

  Artikel 22, §1, r) van het KB algemeen regelement wordt naar analogie toegepast. Dit betekent het volgende:

   

  - Voor wat betreft de stage-uitkering betaald door Actiris: deze kan niet worden vrijgesteld op grond van artikel 22 §1 KB algemeen reglement. Indien aan alle voorwaarden zijn voldaan, kan uiteraard de SPI-vrijstelling hierop wel toegepast worden.

   

  - Voor wat betreft de stagevergoeding van 200€ betaald door de stagegever, deze kan beschouwd worden als een vergoeding in het kader van artikel 22 §1, r) van het KB algemeen reglement en dus worden vrijgesteld.

 2. Kan een minderjarige die door de dienst ‘Voogdij’ van de FOD Justitie is geïdentificeerd als niet-begeleide minderjarige vreemdeling, een recht op maatschappelijke dienstverlening openen?

  Ja, een minderjarige die door de dienst ‘Voogdij’ van de FOD Justitie is geïdentificeerd als niet-begeleide minderjarige vreemdeling, kan een recht op maatschappelijke dienstverlening openen indien deze minderjarige zich in een staat van behoeftigheid bevindt. Indien deze minderjarige geniet van materiële hulp van Fedasil of een andere instelling, bevindt hij zich niet in een behoeftige staat.

 3. Kan het OCMW de betrokkene verplichten om een gemeenschapsdienst te verrichten?

  Neen. Het verrichten van een gemeenschapsdienst gebeurt op een vrijwillige basis. Het verrichten van een gemeenschapsdienst is één van de elementen aan de hand waarvan kan beoordeeld worden of de betrokkene werkbereid is. Het OCMW moet steeds, zowel in de gevallen waarin een gemeenschapsdienst wordt gepresteerd als in de gevallen waarin er geen wordt gepresteerd, een afweging maken of de betrokkene werkbereid is of niet. Bij die afweging wordt steeds rekening gehouden met de specifieke situatie van de betrokkene. De loutere weigering tot het opnemen van een gemeenschapsdienst in een GPMI kan op zich geen reden zijn om te besluiten dat iemand niet beschikbaar is voor de arbeidsmarkt en dus niet werkbereid is.

md xs sm lg