Sinds 1 januari 2012 hebben koninklijke besluiten, die jaarlijks worden genomen, het budget van het Gas- en Elektriciteitsfonds bevroren. Bijgevolg hebben de OCMW’s minder middelen voor de taken waarmee ze op grond van artikel 6 (preventieve en curatieve maatregelen) van de wet van 4 september 2002 belast zijn. Door deze wet worden de OCMW's belast met de opdracht van begeleiding en financiële maatschappelijke dienstverlening aan de meest hulpbehoevenden inzake energielevering. 

    Deze besluiten, die de bedragen bevriezen, moeten echter door het Parlement worden bevestigd. Bij gebrek aan tijdige bevestiging worden de koninklijke besluiten geacht niet in werking te zijn getreden. Voor de jaren 2019 en 2020 heeft het Parlement de koninklijke besluiten tot bevriezing van het budget van het Gas- en Elektriciteitsfonds niet bevestigd. De bedragen alleen voor de jaren 2019 en 2020 worden daarom geïndexeerd. Dit komt neer op de toekenning van een bijkomend bedrag van € 12.501.447 aan de OCMW’s. 

    Dit extra bedrag mag uitsluitend worden gebruikt voor de uitvoering van de opdrachten in het kader van artikel 6 van de wet, namelijk een interventie met betrekking tot de aanzuivering van onbetaalde facturen (curatief aspect) en/of maatregelen in het kader van een preventief sociaal energiebeleid (preventief aspect).

    De bijkomende middelen, namelijk € 12.501.447, worden in één keer aan de OCMW’s betaald via een bijkomende schijf die deze week zal gestort worden.

    Lees meer in de Ministeriële omzendbrief van 22 juni 2020 betreffende de indexering van het budget van het Gas- en Elektriciteitsfonds voor de jaren 2019 en 2020.