Wanneer het leefloon wordt toegekend voor minder dan drie maanden hoeft het OCMW dit niet terug te vorderen van onderhoudsplichtigen, maar het is wel mogelijk.

    Referenties: 

    Koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende het algemeen reglement betreffende het recht op maatschappelijke integratie art. 45, § 1