Ontdekkingsstages bij de POD MI

  De POD Maatschappelijke Integratie organiseert ontdekkingsstages voor OCMW's. De hoofdbedoeling van de ontdekkingsstage is de werking van de POD te begrijpen en de samenwerking tussen de POD MI en de OCMW's te verbeteren.

  Als OCMW-medewerker krijg je de mogelijkheid om een ontdekkingsstage te volgen bij de POD MI. Verschillende van onze diensten stellen zich ter beschikking om jou te helpen het dagelijks werk van de personeelsleden van de POD MI beter te begrijpen.

  Je kan één of meerdere diensten selecteren en je wordt verzocht om je keuze te motiveren.

  Wanneer jouw vraag is ingediend, nemen wij zo snel mogelijk contact met je op om de datum van de stage af te spreken en om de praktische modaliteiten te regelen.

  Wij voorzien in een halve dag stage per dienst. Naar gelang van het aantal gekozen diensten kan de stage dus een halve dag, een dag of zelfs meerdere dagen duren.

  • De verzekering en de vervoerskosten blijven ten laste van jouw werkgever.
  • Wij behouden ons het recht voor om de aanvraag te weigeren, wanneer het onmogelijk blijkt om aan de geformuleerde noden te beantwoorden.
  • Wij benadrukken dat het niet de bedoeling is van de stage om specifieke dossiers te behandelen of om inhoudelijke vragen te beantwoorden, maar wel om het dagelijkse werk van de medewerkers van de POD MI te ontdekken en te kijken hoe de samenwerking kan verbeterd worden tussen de POD MI en de OCMW's.

  Voor alle vragen hieromtrent, kan je contact opnemen via het adres hrm@mi-is.be.

  een stage aanvragen

   

  Voorgestelde thema’s

  Dienst Inspectie (thema overeen te komen)

  Deze dienst heeft een driedubbele taak. Er wordt toegezien op de toepassing van de federale wetgeving inzake maatschappelijke integratie door middel van juridische, administratieve en financiële controles. Hij licht de OCMW’s in over het wettelijk kader en over de concrete toepassing van de wetgeving en van de reglementering. Ten slotte draagt men bij tot de beleidsvoorbereiding wat betreft de wetgeving inzake maatschappelijke integratie.

  Juridische dienst (thema overeen te komen)

  Deze dienst heeft als taak de federale OCMW-reglementering vanuit juridisch oogpunt te ontwikkelen, te bestuderen, uit te werken en te ondersteunen. Eveneens geeft men in deze dienst informatie en onderrichtingen aan de partners aangaande deze reglementering. Hij oefent de taak uit van juridisch expert en raadgever voor juridische vragen die onder de bevoegdheid vallen van de POD. Hij beslecht ook de geschillen tussen OCMW ’s omtrent hun territoriale bevoegdheid en beheert de gerechtelijke en administratieve geschillen waarin de Belgische Staat betrokken is.

  Dienst SCUBA - Armoedebestrijdingsbeleid en stedelijke samenhang (thema overeen te komen)

  De dienst Armoedebestrijdingsbeleid en stedelijke samenhang heeft als missie het voorbereiden en toepassen van het federale beleid inzake de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting. Hij voert deze missie uit door toe te zien op het stimuleren van de transversale samenwerking (tussen de federale departementen), multilevel gouvernance (met bijzondere aandacht voor de uitdagingen waarmee de autoriteiten van de grote steden geconfronteerd worden) en de samenwerking van alle belanghebbenden, inclusief personen die in armoede leven. De dienst voert projecten inzake sociale innovatie in, volgt ze op en evalueert ze.

  Studiedienst (thema: statistische gegevens en studies)

  De studiedienst is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en het beheer van statistieken en het opvolgen van studies.

  Dienst BLAS - Budget Logistiek Aankopen en Subsidies (vooraf vastgestelde thema’s: winteropvang, subsidiedossiers, FEAD)

  De belangrijkste missie van deze dienst bestaat uit het opvolgen van overheidsopdrachten van begin tot eind en dit met de steun van de volledige POD MI. Zijn taken bestaan vooral uit het voorbereiden, toepassen, opvolgen en verbeteren van een beleid van correcte, efficiënte, coherente en kwaliteitsvolle overheidsopdrachten en subsidies binnen een Europees en Nationaal kader.

  Service FrontOffice (thema overeen te komen)

  De FrontOffice is de eerstelijnsdienst van de POD MI. De FrontOffice heeft als doel alle inkomende contacten te ontvangen (telefonisch, per mail of per brief), zoveel mogelijk vragen te beantwoorden en de andere vragen door te geven aan de bevoegde diensten. De medewerker FrontOffice speelt een rol van tussenpersoon tussen de persoon die informatie vraagt en de POD MI. Met één doel: een efficiënte, kwaliteitsvolle en klantgerichte dienstverlening te waarborgen. De principes van de dienstverlening die door de FrontOffice wordt aangeboden, worden vermeld in een charter.

  De dienst ziet er ook op toe dat de terugbetalingen (Leefloon/Wet 65) aan de OCMW’s correct worden uitgevoerd en helpt ze OCMW’s bij eventuele problemen die zij ondervinden bij het indienen van een terugbetalingsdossier.

  Dienst Activering / Europese Fondsen (thema overeen te komen)

  De eerste doelstelling van de dienst Activering / Europese Fondsen is de strijd tegen de sociale uitsluiting door ondersteuning van de allerzwaksten. Het doel van sociale activering is om de maatschappelijke participatie te verhogen en sociaal isolement te doorbreken door maatschappelijk zinvolle activiteiten. Het is een opdracht van de POD MI om de OCMW te ondersteunen in de uitbouw van een lokaal beleid van sociale activering.

  Voor de Europese fondsen beheert de dienst de uitvoering van het Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen (FEAD). Dankzij dit Fonds krijgt België middelen om bij te dragen tot voedselhulp en/of materiële hulp aan wie onder de armoedegrens leeft. Met deze middelen voorziet de POD Maatschappelijke Integratie jaarlijks ongeveer 358 OCMW’s en 419 organisaties – in samenwerking met de 9 voedselbanken van het land – van goederen om gratis te verdelen in heel België. Deze hulp moet hand in hand gaan met begeleidende sociale maatregelen om de betrokkenen te helpen er weer bovenop te komen.