Data REMI


    REDI is een IT-tool ontwikkeld door CEBUD waarmee per gezin/persoon kan worden beoordeeld in hoeverre het inkomen toereikend is om een menswaardig bestaan te leiden. Hiervoor vergelijkt het instrument het beschikbare inkomen met het niveau van referentiebudgetten. Referentiebudgetten zijn korven van goederen en diensten die, gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek, een antwoord geven op de vraag welk minimuminkomen een gezin/persoon nodig heeft om volwaardig deel te nemen aan de samenleving.


    Om de OCMW's in staat te stellen de extra financiële steun te bepalen en toe te kennen die een persoon nodig zou hebben om volledig deel te nemen aan de samenleving en een leven te leiden in overeenstemming met de menselijke waardigheid, heeft de POD MI – voor de OCMW’s die dat wilden – het REMI-instrument gratis ter beschikking gesteld én heeft het voorzien in extra financiële steun om toe te kennen in overeenstemming met het met behulp van dit instrument. Deze subsidie is beperkt in de tijd en loopt van 1 mei 2023 tot 31 december 2024.
    Tijdens deze periode zal de POD MI toegang hebben tot de gegevens van de OCMW's die de REMI-tool hebben gebruikt. De uiteindelijk door de OCMW’s autonoom genomen beslissing tot het toekennen van een bijkomende financiële steun vallen hier niet onder.


    Onderzoeksinstellingen die deze anonieme gegevens wensen te verkrijgen voor het voeren van wetenschappelijk onderzoek, kunnen deze gedurende de looptijd van de subsidieperiode aanvragen bij de POD MI (vraag@mi-is.be) . Hiertoe zal dan een conventie tussen de betreffende onderzoeksinstelling en de Minister van Maatschappelijke Integratie worden opgemaakt.