Bijlage bij het koninklijk besluit van 31 juli 2020 houdende toekenning van een financiële tegemoetkoming aan bepaalde openbare centra voor maatschappelijk welzijn als gevolg van de hervorming van de maatregelen ter bevordering van de participatie en soci

md xs sm lg