Veelgestelde vragen

 1. Waaruit bestaat de materiële hulp?

  Het betreft de hulp die door Fedasil of de partner binnen een opvangstructuur wordt verleend en die met name bestaat uit huisvesting, voedsel, medische, maatschappelijke en psychologische begeleiding en de toekenning van een dagvergoeding. De hulp omvat eveneens toegang tot juridische bijstand, de toegang tot tolkdiensten of opleidingen, evenals de toegang tot een programma voor vrijwillige terugkeer.

 2. Kan een asielzoeker tijdens zijn asielprocedure steun vragen aan het OCMW?

  In principe heeft hij enkel recht op materiële hulp in de opvangstructuur die Fedasil heeft toegewezen.

  Indien Fedasil beslist om, binnen de voorwaarden voorzien in de opvangwet, geen opvangstructuur toe te wijzen of om de toegewezen opvangstructuur op te heffen, dan heeft de asielzoeker recht op maatschappelijke dienstverlening. Indien Fedasil beslist om de materiële hulp te beperken tot medische begeleiding (geconcretiseerd door een code 207 no show), dan kan de asielzoeker enkel aanspraak maken op de tenlasteneming van zijn medische kosten door Fedasil.

 3. Een asielzoeker die een meervoudige asielaanvraag heeft ingediend en die geen code 207 no show heeft gekregen, kan hij aanspraak maken op maatschappelijke dienstverlening?

  Een asielzoeker die geen code 207 no show heeft gekregen van Fedasil of wiens code 207 werd opgeheven en die een meervoudige asielaanvraag heeft ingediend, kan aanspraak maken op het recht op maatschappelijke dienstverlening gedurende het beroep bij de RVV tegen de beslissing tot niet-inoverwegingname, voor zover het beroep bij de RVV schorsend is.

 4. Een asielzoeker die een tweede, derde, ... asielaanvraag indient, kan hij aanspraak maken op het recht op maatschappelijke dienstverlening van het OCMW?

  Het OCMW mag geen maatschappelijke dienstverlening toekennen indien ten aanzien van deze asielzoeker een individueel gemotiveerde beslissing door Fedasil is genomen waardoor hij niet kan genieten van de materiële hulp (geconcretiseerd door een code 207 no show), zolang de asielaanvraag niet in overweging werd genomen door het CGVS of, in geval van beroep, door de RVV.

  De medische begeleiding door Fedasil zoals voorzien in de wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang van asielzoekers, blijft echter gegarandeerd.

 5. Een asielzoeker die afkomstig is uit een veilig land en die een beroep hangende heeft bij de RVV, maatschappelijke dienstverlening ontvangen?

  Ja. Sinds 31 mei 2014 heeft dit beroep een opschortend effect. Een asielzoeker die afkomstig is uit een veilig land, die geen code 207 heeft gekregen of wiens code 207 werd opgeheven en die een beroep hangende heeft bij de RVV, kan tijdens dit beroep voor de RVV aanspraak blijven maken op het recht op maatschappelijke dienstverlening van het OCMW.

 6. Een asielzoeker die afkomstig is uit een veilig land en die bij de RVV een beroep in volle rechtsmacht heeft ingesteld tegen de beslissing van het CGVS tot niet-inoverwegingname en die in een opvangstructuur verblijft, kan hij blijven genieten van materiële hulp in deze opvangstructuur op basis van zijn beroep bij de RVV?

  Ja. Sinds 31 mei 2014 heeft dit beroep een opschortend effect. Deze asielzoeker kan dus blijven genieten van materiële hulp in de opvangstructuur op basis van dit beroep (zie instructies van Fedasil van 23 mei 2014).

 7. Een asielzoeker die geen code 207 heeft gekregen van Fedasil of wiens code 207 werd opgeheven, kan hij aanspraak blijven maken op het recht op maatschappelijke dienstverlening gedurende de termijn van dertig dagen om een administratief cassatieberoep in te stellen bij de RvSt tegen de beslissing van de RVV tot weigering van erkenning van het statuut van vluchteling of van subsidiaire bescherming?

  Een asielzoeker die geen code 207 heeft gekregen van Fedasil of wiens code 207 werd opgeheven, kan aanspraak blijven maken op het recht op maatschappelijke dienstverlening gedurende het administratieve cassatieberoep bij de Raad van State tegen de beslissing van de RVV tot weigering van toekenning van het statuut van vluchteling of van subsidiaire bescherming en dit ongeacht de duur van de eventuele verlenging van het BVG.

 8. Een asielzoeker die geen code 207 heeft gekregen van Fedasil of wiens code 207 werd opgeheven, kan hij aanspraak blijven maken op het recht op maatschappelijke dienstverlening in geval van een negatieve beslissing van het CGVS?

  Ja, een asielzoeker die geen code 207 heeft gekregen van Fedasil of wiens code 207 werd opgeheven, kan aanspraak blijven maken op het recht op maatschappelijke dienstverlening in geval van een negatieve beslissing van het CGVS en bij het ontbreken van een beroep bij de RVV tot de termijn om het bevel tot het verlaten van het grondgebied (bijlage 13quinquies) is verstreken.

md xs sm lg