Enquête 2022

  Opnieuw een enquête bij de eindbegunstigden van het FEAD!

  Naar analogie van de FEAD-enquête 2017, vragen wij opnieuw jullie medewerking voor de FEAD-enquête die eind dit jaar wordt uitgevoerd.

  Over wat gaat het?

  De Europese Commissie heeft de lidstaten gevraagd om een enquête af te nemen bij de organisaties die de FEAD-hulp verdelen en bij de eindbegunstigden zelf. De bedoeling is om meer inzicht te krijgen in de werking van het fonds op het terrein en in de socio-economische situatie van de eindbegunstigden. De resultaten die hieruit naar voren komen zullen door de Europese Commissie gebruikt worden om het beleid aangaande het FEAD te evalueren en verder vorm te geven.
  In totaal worden 412 FEAD-organisaties verspreid over gans België bevraagd en zullen er 1.187 begunstigden worden geïnterviewd!

  Hoe?

  In 2017 werden de enquêtes uitgevoerd door jullie, de organisaties zelf. In 2022 gooien we het over een andere boeg!         
  Teneinde jullie organisaties zo weinig mogelijk extra te belasten in deze moeilijke tijden, hebben we ervoor gekozen de enquête ditmaal uit te besteden.  
  De enquêtes zullen worden afgenomen door het marktonderzoeksbureau Ipsos.

  Ipsos is het grootste marktonderzoeksbureau van België en één van de grootste ter wereld, en voert onderzoek uit voor zowel publieke instanties (Europees, federaal en regionaal) als privébedrijven. Het gaat om onderzoek in allerlei sectoren: telecom, financiële sector, energie … en nu dus ook in de sector van de voedselhulp.
  Meer info over Ipsos 

  Ipsos was ook het eerste onderzoeksbedrijf ter wereld dat in 2008 het UN Global Compact onderschreef. De Groep heeft zich geëngageerd voor het respecteren van de universele principes op het gebied van mensenrechten, arbeid, het milieu en de bestrijding van corruptie.
  Meer info over hun inzet voor maatschappelijk verantwoord ondernemen 

  Welke organisaties zijn betrokken?

  Om een zo representatief mogelijk beeld te krijgen, werd een willekeurige steekproef getrokken. Per organisatie werd een gewicht toegekend in functie van haar grootte (aantal geholpen begunstigden en volume ontvangen producten). In de Exceltabel bij ‘Documenten’ kunnen jullie opzoeken of er van jullie organisatie verwacht wordt deel te nemen aan de enquête. Zo ja, in dat geval zien jullie ook hoeveel enquêtes er afgenomen dienen te worden.
   

  Vind je je organisatie niet terug in de exceltabel onder het tabblad Documenten?
  Dit betekent dat jouw organisatie geen deel uitmaakt van de steekproef en bijgevolg niet hoeft mee te werken aan het onderzoek.
   

  Ik ben wel betrokken, wat wordt er concreet verwacht?

  De enquête bestaat uit 2 delen:

  • Deel A dient om een beeld te schetsen over de plaats/ de organisatie waar de goederen verdeeld worden. Hiertoe zullen alle organisaties uit de steekproef eind november een online-vragenlijst krijgen toegestuurd door Ipsos. Mogen wij vragen deze in te vullen.
    
  • Deel B betreft de eigenlijke interviews van de eindbegunstigden van het FEAD en dient om een beeld te krijgen van hun profiel. Dit gedeelte vraagt om een face to face interview met de eindbegunstigde waar de interviewer de vragen mondeling stelt aan de eindbegunstigde en deze antwoorden vervolgens noteert.
   • Voor deze interviews zullen de interviewers van Ipsos bij de organisaties uit de steekproef langskomen vanaf midden november. De interviewer zal steeds eerst contact met u opnemen om het bezoek in te plannen.
   • Op het moment van de afspraak moeten er dus zeker eindbegunstigden aanwezig zijn die geïnterviewd kunnen worden.  Het meest geschikte moment kan samen met de interviewer vastgelegd worden.
   • Hoeveel interviews in jullie organisatie moeten worden afgenomen, is terug te vinden in de Exceltabel bij ‘Documenten’.
   • Voor organisaties waar 1 tot 4 interviews met eindbegunstigden dienen afgenomen te worden, is het de bedoeling dat deze gedurende 1 bezoek gepland worden.  Voor organisaties waar 5 tot 8 interviews dienen te gebeuren zijn 2 bezoeken van een interviewer gepland. Voor organisaties met 9 tot 12 interviews voorzien we 3  bezoeken. Enzovoort.
   • Voor organisaties waar er meer dan 4 interviews dienen te gebeuren, kunnen dus meerdere bezoeken gepland worden indien dat nodig is.  We vragen echter om steeds zoveel als mogelijk interviews met eindbegunstigden per bezoek te plaatsen. Concrete afspraken hierover kunnen met de interviewer gemaakt worden op het moment dat de bezoeken vastgelegd worden.
   • Alle interviews gebeuren met respect voor de geldende GDPR- en privacy regels.  Antwoorden op de vragen uit de vragenlijst zullen nooit gelinkt aan individuele persoonsgegevens verwerkt worden. De eventuele persoonsgegevens die gevraagd worden maken deel uit van de standaard kwaliteitscontroles van Ipsos en dienen enkel ter controle van de interviewer (controle of het interview effectief plaats gevonden heeft). We rekenen op jullie hulp om de eindbegunstigden hierover te informeren en indien nodig gerust te stellen, indien zij hierbij vragen hebben.
   • Wij vragen eveneens - in de mate van het mogelijke - een afzonderlijke ruimte te voorzien waar het interview in alle sereniteit kan plaatsvinden.

  In geval van vragen of problemen, aarzel niet ons te contacteren via voeding@mi-is.be of 02 508 85 85.

  Wij wensen jullie alvast hartelijk te danken voor jullie medewerking. Deze enquête zal ons en de Europese Commissie in staat stellen een zo goed mogelijk beleid te voeren in het kader van het FEAD rekening houdend met de reële noden op het terrein.