Artikel 57sexies van de Organieke wet

    Op 18 mei 2017 heeft het Grondwettelijk Hof arrest nr. 61/2017 gewezen. Dit arrest vernietigt artikel 57sexies van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de OCMW’s.

    De vernietiging van artikel 57sexies van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de OCMW’s betekent dat de personen die gemachtigd werden tot een verblijf op basis van artikel 9bis van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen omwille van een beroepskaart of een arbeidskaart B die een beperkt verblijfsrecht in België hebben (A-kaart), aanspraak kunnen maken op het recht op maatschappelijke dienstverlening.

    U kunt meer informatie vinden over de gevolgen van dit vernietigingsarrest voor de OCMW’s in de omzendbrief betreffende het arrest nr. 61/2017 van het Grondwettelijk Hof van 18 mei 2017 betreffende artikel 57sexies van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de OCMW’s.