Veelgestelde vragen

 1. Wat is de rol van het OCMW als juridisch werkgever?

  Betalen van loon

  • Doen van Dimona-aangifte

  • Toepassen van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten

  • Sluiten arbeidsongevallenverzekering

  • Naleven van de wet van 4/8/1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk

 2. Wie is de werkgever wanneer een art.60er ter beschikking wordt gesteld van een gebruiker?

  OCMW = juridische werkgever

  – Arbeidsovereenkomst met art.60er

  – Ts OCMW en gebruiker is er overeenkomst van ter beschikking stelling

  – Ts gebruiker en art.60er geen overeenkomst

  – Gebruiker oefent feitelijk gezag uit

  => aanbeveling: bij het opstellen van de AO gebruiker betrekken opdat onder meer de arbeidsvoorwaarden die van toepassing zijn bij deze gebruiker erin worden genoteerd

 3. Welke vorm van ter beschikking stelling is niet toegestaan?

  Partijen betrokken bij tbs dienen bestaande wettelijk kader te respecteren, evenals de ratio legis van de maatregel, nl. duurzame professionele integratie van de art.60er tot stand brengen

  • Bij overschrijden van deze grenzen is er sprake van verboden terbeschikkingstelling. Vb. mag niet:

  • Gebruiker die art.60er op zijn beurt bij een derde gaat tewerkstellen

  • Tbs waarbij eigenlijke bedoeling erin bestaat de gebruiker te voorzien van goedkope arbeidskrachten

  • => aanbeveling: in de samenwerkingsovereenkomst tussen OCMW en gebruiker

  • de verplichtingen van de gebruiker inzake individuele begeleiding en opvolging duidelijk te omschrijven

  • Feit dat tewerkstelling van de art.60er een bijkomende tewerkstelling uitmaakt die niet gericht is op de vervanging van afwezige vaste werknemer

 4. Wat is een ter beschikking stelling in het kader van art.60?

  OCMW kan art.60-er tewerkstellen bij een derde. In de wet opgesomd:

  – gemeenten

  – een ander OCMW

  – openbare ziekenhuizen

  – verenigingen zonder winstoogmerk of intercommunales met een sociaal, cultureel of ecologisch doel

  – vennootschappen met een sociaal oogmerk

  – privé-ondernemingen

  – erkende sociale economie-initiatieven

  – openbare en private instellingen, organisaties of personen met wie het OCMW een overeenkomst sluit

  = wettelijke uitzondering op het verbod van aanwerving met het oog op de ter beschikking stelling onder het gezag van een derde-gebruiker (cfr. art.31 uitzendarbeidwet)

 5. Is het maximumbedrag voor een tewerkstelling nog van toepassing?

  Ja, het maximumbedrag van de verhoogde Staatstoelage art. 60§7 bedraagt voor 2013 € 24.532,14/jaar (= maximum bruto jaarbedrag) voor een voltijdse tewerkstelling. Bij deeltijdse tewerkstelling wordt die maximumbedrag in verhouding met het arbeidsstelsel verminderd. (Bijv. een ¾ tijdse tewerkstelling geeft recht op een toelage van maximaal 24.532,14 € x 3/4 op jaarbasis). 

 6. Hoe zal het terugbetalingssysteem worden aangepast?

  Het terugbetalingssysteem wordt momenteel grondig hervormd. Vanaf het ogenblik dat het nieuwe systeem operationeel is, zullen de formulieren geweigerd worden wanneer het maximumbedrag is bereikt of wanneer de gevraagde som de beschikbare som overschrijdt. Vanaf het ogenblik dat het maximumbedrag is uitgeput, zal geen enkele verhoogde Staatstoelage meer worden terugbetaald, maar er kan nog steeds een "klassieke" toelage art. 60§7 worden aangevraagd voor de overige maanden.

 7. Op welke uitgaven heeft het maximumbedrag voor 2013 betrekking?

  Alle aanvragen tot terugbetaling in verband met de tewerkstellingen uitgevoerd in het jaar 2013 zullen geboekt worden op het bedrag 2013. Bijv.: de aanvragen tot terugbetaling die betrekking hebben op 2012 en werden aangevraagd in 2013 zullen geboekt worden op het budget 2012. Bijv.: het vakantiegeld en het vakantiegeld in geval van stopzetting van functie betaald in 2014 zullen geboekt worden op het budget 2014.

 8. Hoe kan een OCMW het gebruik van zijn budget maximaliseren?

  Wij raden het OCMW aan om het gebruik van het beschikbare budget van dichtbij op te volgen om het resterende budget te kunnen evalueren voor de uitvoering van een nieuwe tewerkstelling bij toepassing van art. 60 verhoogde Staatstoelage. De aanvraag tot terugbetaling gebeurt bij voorkeur op basis van een zo realistisch mogelijke schatting van de maandelijkse loonkosten. De regularisaties moeten zo vlug mogelijk worden uitgevoerd.

   

md xs sm lg